Kursuse "Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös" õpimapp

From Wikiversity

Kursuse informatsioon, kursusel käsitletavad teemad ja õppematerjalid[edit]

Kursuse info: Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös (1,5 ECTS ehk töökoormus ~40 tundi) 19.10 - 28.11 2009

Kursusel käsitletavad teemad ja õppematerjalid:

Kursuse õpimapp (e-portfolio)[edit]

Vastavalt González et al poolt esitatud nõuetele on minu läbitud kursuse e-õpimapi (e-portfolio) sisu järgmine:

  • õpitulemused (learning outcomes),
  • õpitegevused (learning activities), hinnanguline töömaht tundides (estimated student work time in hours), hindamine (assessment).

Õpitulemused[edit]

Õpitulemused on kursuslase teadmised (knowledge),oskused (skills) ja hoiakud (attitudes), mida kursuse läbiviija ootab kursuse eduka lõpetamise korral:

  • kursuslane omab ülevaadet sotsiaalse tarkvara kasutamise võimalustest õpiprotsessis,
  • kursuslane on valmis kasutama õpetamisprotsessis ühte enda poolt valitud sotsiaalset tarkvara.

Õpitegevused[edit]

  • kursuslane omab ülevaadet sotsiaalse tarkvara kasutamise võimalustest õpiprotsessis


I tsükkel (~13 tundi) 19. oktoober - 2. november 2009 Teooria ja vahendite reflektsioon.

Kui õppijad on edukalt ülesannetega toime tulnud, siis kursuse vookogus on võimalik iga õppija ajaveebi jälgida ning kommenteerida.

Õpitegevuse hindamine toimub tagasiside (feedback) kaudu. Vajalik on kommenteerida kaaslaste kirjutatut. Siin on minu kommentaar kaaslasele.

1. Nõutud ülesannete sooritamisel oli võimalus kasutada töövahendeid ajaveeb ja sotsiaalne järjehoidja.

2. Lugesin kursuse läbiviija poolt pakutud õppematerjale, mis asuvad nii suletud kui ka avatud keskkondades. Rakendades hyperteksti kontsepti, linkisin avatud keskkonna pakutud õppematerjalid oma õpimapiga.

3. Sooritasin õppematerjali Kirjutamisülesanded. Töövahendiks valisin Wikiversity, et tutvustada kaaslastele nii ühesõppeks (collaborative learning) kui ka kommenteerimiseks töövahendit. Vaata näiteks minu ühesõppe õpikogemusi Wikivesrsity töövahendiga: Web 2.0 tools ja ühesõppe arutelu discussion.


II tsükkel (~13 tundi) 3. - 16. november 2009: Enesejuhitud õpitegevuse reflektsioon.

Õppijad plaanivad oma õpitegevused ajaveebis. Teise tsükli lõpus vaatab õppija üle, mida ta õpieesmärgi saavutamiseks on teinud ja kas esialgu kavandatud õpilepingus tuleks teha muudatusi. Muudatused fikseeritakse 4. küsimusele vastamise abil oma ajaveebis.

Õpitegevuse hindamine toimub kaasõppijate poolt (peer assessment). Õppija ülesanne on hinnata ühe kaaslase õpitegevust tema õpilepingu alusel, lisades oma kommentaarid õnnestumiste ja ebaõnnestumiste ning soovitustega kaaslase ajaveebi. Vaata minu soovitust Annele tema õpilepingu alusel.

1. Vaata minu õpilepingut.)

2. Soovitan kursusekaaslastel lugeda asjakohast õppematerjali: Jane Hart'i From e-learning to social learning. ja jagada oma õpikogemusi siin.

3. Vaata veel minu ühesõppe õpikogemusi GoogleDocs töövahenditega.


  • kursuslane on valmis kasutama õpetamisprotsessis ühte enda poolt valitud sotsiaalset tarkvara.


III tsükkel (~13 tundi) 17. - 28. november 2009: Prototüübi valmimine ja evalvatsioon.

Õppija hindab oma õpitegevuse õnnestumist enda poolt seatud kriteeriumite alusel. Valmivad õppijate prototüübid.

Õpitegevuse hindamine toimub kaasõppijate poolt (peer assessment) 21.- 27. november. Õppijate ülesanne on hinnata kaasõppurite prototüüpe, kirjutades nende plussidest ja miinustest ja jagades soovitusi nende edendamiseks.

1. Õpilepingu raames on valminud kursuse "Sotsiaalse tarkvara kasutamine õppetöös" õpimapp.

2. Kuna ma juba kasutan õpetamisprotsessis sotsiaalset tarkvara Google.docs, siis esitan hindamiseks dokumendi finatsarvestuse kursuse õpijuhis. Minu kursuse õppuritel soovitan ühesõppes rakendada Google.docs'i tabelarvutuse tarkvara, vaata näiteks ühte ülesannet. Ootan kaasõppijate soovitusi siin.

Kasutatud allikad[edit]

González, J & Wagenaar, R. (eds.) Student Workload, teaching methods and learning outcomes: The Tuning Approach Retrieved March 28, 2009, from Tuning Project Web site: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=179

Stefani, L., Mason, R. & Pegler, C. (2007). The educational potential of e-portfolios: supporting personal development and reflective learning. London: Rutledge. Retrieved from "http://beta.wikiversity.org/wiki/Design_of_e-portfolios"