Phương trình Maxwell

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phương trình Maxwell khi có Điện tích hay Dòng điện[edit]

Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
Định luật Faraday cho từ trường:
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):

Phương trình Maxwell khi không có Điện tích hay Dòng điện[edit]

Phương trình Maxwell khi không có Điện tích hay Dòng điện