Tôn giáo

From Wikiversity

Tôn giáo là các hội đoàn, tín ngưỡng, tổ chức, phong tục, và luật đạo đức chính thức. Tôn giáo là bất cứ hệ thống tín ngưỡng và phong tục nào có chức năng đề cập đến những câu hỏi căn bản về đặc tính loài người, đạo đức, sự chết và sự tồn tại của thần thánh

Biểu tượng tôn giáo[edit]

Tôn giáo trên thế giới[edit]

Các tôn giáo trên thế giới đều công nhận một Thiên chúa hay Thượng đế đả tạo ra mọi sinh vật

Kinh sách tôn giáo[edit]

Phong tục tập quán tôn giáo[edit]

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada