මුල් පිටුව

From Wikiversity
Wednesday, February 21 2024

විකිසරසවිය බීටා වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

_

විකි සරසවිය යනු කුමක්ද?[edit]

විකි සරසවිය යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.