මුල් පිටුව

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tuesday, May 30 2023

විකිසරසවිය බීටා වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

_

විකි සරසවිය යනු කුමක්ද?[edit]

විකි සරසවිය යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.