مه گت صفحه

From Wikiversity
 
کایری

شما خانی اینجه کایری هاکنی؟ کایرون

اینجه هرکاری بلدی ره بنویس تا بقیه کایرون هم یاد بیرن همینتی ته هم بتوندی وشون چی‌ئون ره یاد بیری.

 
ما هي ويكي الجامعة؟

ویکی دونشگاء

اگر که خانی امه ویکی دانشگا سربیری [1] ره بزنین "edit" سر کلیک هکنین و "Arguments in favor"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوون اینگیلیسی وینی. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی هکنینlogo de la wikiversité
المساعدة

ویكی دونشگاء

شما بتوندی اینجه امه جا کایری هاکنی. اول ونه اتا رأی امسه هادی بعدش هم بتوندی اینجه هرچی که بلدی ره بقیه سه بنویسی تا اونان هم یاد بیرن


عکسون و فیلمای جا
ویکی‌تلمبار
ترنه خَورون جا
ویکی‌خَوِر
ویکی واژه‌نومه‌‌ی مازرونی
ویکی‌واژه
گت ِمردمون ‌بائوته‌ئون ِجا
ویکی‌بائوته
مازرونی کتابخِنه
ویکی‌کتاب
کتابون ِانگلیسی‌زوون
ویکی‌ونگِ‌وا
درباره حیوونا و گیاهون
ویکی‌زیست
ویکی‌پدیا
ویکی‌دانشگاه
گت ویکی(مدیاویکی)
متاویکی