مه گت صفحه

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 
Wikiversity-logo-Snorky.svg
کایری

شما خانی اینجه کایری هاکنی؟ کایرون

اینجه هرکاری بلدی ره بنویس تا بقیه کایرون هم یاد بیرن همینتی ته هم بتوندی وشون چی‌ئون ره یاد بیری.

 
Wikiversity-logo-Snorky.svg
ما هي ويكي الجامعة؟

ویکی دونشگاء

اگر که خانی امه ویکی دانشگا سربیری [1] ره بزنین "edit" سر کلیک هکنین و "Arguments in favor"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوون اینگیلیسی وینی. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی هکنینlogo de la wikiversité
المساعدة

ویكی دونشگاء

شما بتوندی اینجه امه جا کایری هاکنی. اول ونه اتا رأی امسه هادی بعدش هم بتوندی اینجه هرچی که بلدی ره بقیه سه بنویسی تا اونان هم یاد بیرن


HSCommons.svg عکسون و فیلمای جا
ویکی‌تلمبار
HSWNews.svg ترنه خَورون جا
ویکی‌خَوِر
HSWtionary.svg ویکی واژه‌نومه‌‌ی مازرونی
ویکی‌واژه
HSWQuote.svg گت ِمردمون ‌بائوته‌ئون ِجا
ویکی‌بائوته
HSWBooks.svg مازرونی کتابخِنه
ویکی‌کتاب
HSWSource.svg کتابون ِانگلیسی‌زوون
ویکی‌ونگِ‌وا
HSWSpecies.svg درباره حیوونا و گیاهون
ویکی‌زیست
HSWPedia.svg ویکی‌پدیا
ویکی‌دانشگاه
HSWikimedia.svg گت ویکی(مدیاویکی)
متاویکی