အဓိကလိတ်မဲ့ငါ

From Wikiversity

ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ ယို ထွာ ဝီကီမီဒီယာ ဖောန်ဒေးဆဉ်း ကဖေႏယောဝ်းခါꩻဒါႏ ပရောစဲတ် ထွားဟောꩻခရား လိတ်ခြွီဖုံႏရာဖတ်လွူꩻခရား ပရေားစဲတ်ဖုံႏရာ ယင်း သုတေသန ပရေားစဲတ်ဖုံႏသွူ။ သွောန်ထူႏပညာႏ အရန်းဖုံႏလို့လို့၊ အစားမုဲင်ꩻ ၊ ယင်း အဟိတ်ꩻ အတာႏ တယ်ႏ ရပ်ဆုမ်ႏလိုꩻပေႏ မူလရန်း ဗꩻလွေꩻ တက္ကသိုလ်ႏ၊ ပါတွမ်ႏ ဟဲ့ꩻရဲန်ꩻအွောန်မာꩻဖေႏ လွူးအီနမ်းတာႏ တွမ်ႏယင်း ကျောင်ꩻဖဲ့ꩻထန်ႏသား ထွားဟောꩻလိတ်တာႏ မာꩻအီ၊ ထွားထူႏအီလꩻလို့။ ကမာꩻ အွောန်ႏတမ်ꩻဖေႏ လိတ်လုဲင်ꩻ အရွီးအထျꩻဖုံႏရာ တွမ်ႏ နွို့ပါငီꩻ လိုꩻသီးဖုံႏ ကထွားလွူꩻ ပညာႏတာႏ နီအောဝ်ႏဖစ်လောဝ်း ဟဲ့ꩻယောဝ်း ကျောင်ႏဆရာႏဖုံႏ ၊ ကျောင်ꩻသားမူ ခိုဖုံႏ ၊ တွမ်ႏယင်း မာꩻသုတေသနသားဖုံႏ သွူ။ ကအီးထွားလွူꩻ ငါထဲင်း ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏတာႏ လော်လွေꩻ ထာꩻအွောန်လော် ၊ ထောင်လွေꩻ ထဲင်းသော့ꩻ လိတ်စော့ꩻလာႏ ၊ တောဝ်းလဲ့ မွောန်းဖျင်စခန်း ယိုခါ ဟောင်း။

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ?

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏနဝ်ꩻ Wikimedia Foundation ယို ထွာထာꩻမာꩻခြပ်ရဲန်ႏ တဗာႏသွူ။ ယိုဖုံႏနဝ်ꩻ လွစ်တခြင်သွဉ်ထူႏတာႏခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏတွမ်ႏ မာꩻထွာလွဉ် ထာꩻရုဲင်ꩻတသွိုးဖုံႏယိုတွမ်ႏ အီႏသုင်ꩻအီအတာႏ ထွာဌာနဗဟိုႏတဗာႏဒျာႏသွူ။ နီသွဉ်းသီးနဝ်ꩻ လွစ်တခြင် ပညာႏတာႏအရွီးခိုႏဖုံႏတွမ်ႏ ပညာႏဖဲ့ꩻပွိုင်းထွောင်း ထာꩻမာꩻခြပ်ရဲန်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏခွုမ်မာꩻနေးထူႏဖေႏဒျာႏသွူ။ နီသွဉ်းသီးနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ထာꩻမာꩻခြပ်ရဲဉ်ႏဖုံႏတွမ်ႏ အလင်ယို စွော့ꩻတက်ချာငါဝင်ꩻထွူ အွိုးယိုဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻထင်ႏထိုအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို ယံစွဲးထဲမ်ဖေႏနဝ်ꩻလဲ့ အင်းမိုးဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗꩻတွိုႏစွဉ်ႏယိုခါ၊ အဲင်းကလေတ်ဂျာမန်စပိန်, ပိဉ်တိစ်, အီတလီ, ဂရိ, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပေါ်တူဂီ, ဆဲက်, ဖဉ်နီ, ရုသျား တွမ်ႏ ခယ်ႏ ဖုံႏနဝ်ꩻ တဲႏဆို့ꩻထွာဒျာႏထာꩻမာꩻခြပ်ရဲန်ႏခေါ်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ထွားပါသွော့ States of Wikiversities ယိုယင်ကယ်ႏ။

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ဗေတာ ကရိုꩻနဝ်ꩻ တမုဲင်ꩻ?

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ဗေတာ နဝ်ꩻ ထွာဘာႏသာႏငဝ်းငွါမျိုꩻစွုမ်ႏတဗာႏ တွမ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါအစွိုးစွိုးဖုံႏ ထာꩻတဲက်ခွုမ်စံႏ ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ထာꩻမာꩻခြပ်ရဲဉ်ႏဖုံႏယိုအတာႏ ထွာအကဲဉ်ဗဟိုႏတဲင်၊ နီသွဉ်းသီး တာဝွန်ႏဒင်ႏအွဉ်ႏနယ် ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ထာꩻမာꩻခြပ်ရဲန်ႏ ကိုကပါဒါႏအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဝဲဘ်သုဲက်ယိုနဝ်ꩻ မူလီꩻသုတေသန(ထောင်ထွားသား)အတာႏ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻနေးထူႏလွေꩻဖေႏဒျာႏ ထာꩻအိုင်ကိုမ် ဝီခီဗားဆိဉ်း မူဝါဒအကျောင်ꩻဖုံႏယိုသွူ။

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏဗေတာနဝ်ꩻ ထွာအိဉ်စျူဗေတာတဲင် နမ်းပဲင်ႏဝဲက်သုဲက်ဖုံႏ တအဝ်ႏတဝ်းဒွိုန်း ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏဖုံႏအတာႏသွူ။

To have a new Wikiversity site, you need three active participants for the project. Then you can ကွီဒေါ့ꩻဆင်ႏ (at မေတာ) for a new language domain to be set up. Meanwhile, please add your project's main page to Template:Main page.

ထွားပါသွော့: ကရီအာဒါႏ ငဝ်းရီဖုံႏယိုကယ်ႏ

Bones of the Hand
Diagram showing the main categories of bone in the human hand. Click on the image for a full size version which you can freely re-use and modify. Print it and use it for your lessons, integrate it into your pages on Wikiversity, or use it in other learning resources and websites. Use the links below to find more images like this one.

Medical images - Anatomy images - Biology images

This image is a part of the
Educational Media Awareness Campaign, raising awareness among educators about the availability and usage of millions of free internet media in education.

ထွာအဝ်ႏခွုမ်မာꩻကျာꩻ

နာꩻဒေါ့ꩻခရာႏအဝ်ႏဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယိုနဝ်ꩻ ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း ပရဟိတအစွိုꩻအဗူႏ တထူႏတဝ်းအကျိုꩻအမျတ် ဗွောင်လွေꩻဖေႏခါꩻဒျာႏတဲင် စေႏတနာႏဝွန်ႏထံꩻ(ပရဟိတ)သားဖုံႏ နွို့တဲမ်းထဲမ်ဖျင်လွေꩻဖေႏဒျာႏသွူ။ ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ထာꩻမာꩻအလင်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏဗွောင်လွေꩻဖေႏ နုဲင်းလ့ယိုဖုံႏသွူဩ:

2024-02-20

Welcome to Wikiversity Beta