Wikiversity:Thống kê tiến độ hoàn thành học liệu phổ thông

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tiểu học[edit]

Lớp 3[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 3  Chưa hoàn thành
Tiếng Việt 3  Chưa hoàn thành
Tự nhiên và xã hội 3  Chưa hoàn thành
Đạo đức 3  Chưa hoàn thành
Tin học 3  Chưa hoàn thành

Trung học cơ sở[edit]

Lớp 6[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 6  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 6  Chưa hoàn thành
Vật lí 6  Chưa hoàn thành
Lịch sử 6  Chưa hoàn thành
Địa lí 6  Đã hoàn thành
Sinh học 6  Chưa hoàn thành
Công nghệ 6  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 6  Chưa hoàn thành
Tin học 6  Chưa hoàn thành

Lớp 7[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 7  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 7  Chưa hoàn thành
Vật lí 7  Chưa hoàn thành
Lịch sử 7  Chưa hoàn thành
Địa lí 7  Đã hoàn thành
Sinh học 7  Chưa hoàn thành
Công nghệ 7  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 7  Đã hoàn thành
Tin học 7  Chưa hoàn thành

Lớp 8[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 8  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 8 Gần xong nhưng bài chưa được chuyển thành dạng đúng theo quy định, cần người giúp
Vật lí 8  Chưa hoàn thành
Lịch sử 8  Chưa hoàn thành
Địa lí 8  Đã hoàn thành
Sinh học 8  Chưa hoàn thành
Công nghệ 8  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 8  Chưa hoàn thành
Hóa học 8  Chưa hoàn thành
Tin học 8  Chưa hoàn thành

Lớp 9[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 9  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 9  Chưa hoàn thành
Vật lí 9  Chưa hoàn thành
Lịch sử 9  Đã hoàn thành
Địa lí 9  Đã hoàn thành
Sinh học 9  Chưa hoàn thành
Công nghệ 9  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 9  Đã hoàn thành
Hóa học 9  Chưa hoàn thành
Tin học 9  Chưa hoàn thành

Trung học phổ thông[edit]

Lớp 10[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 10  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 10  Chưa hoàn thành
Vật lí 10  Chưa hoàn thành
Lịch sử 10  Đã hoàn thành
Địa lí 10  Chưa hoàn thành
Sinh học 10  Chưa hoàn thành
Công nghệ 10  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 10  Chưa hoàn thành
Tin học 10  Chưa hoàn thành
Hóa học 10  Chưa hoàn thành

Lớp 11[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 11  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 11  Chưa hoàn thành
Vật lí 11  Chưa hoàn thành
Lịch sử 11  Chưa hoàn thành
Địa lí 11  Chưa hoàn thành
Sinh học 11  Chưa hoàn thành
Công nghệ 11  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 11  Chưa hoàn thành
Hóa học 11  Chưa hoàn thành
Tin học 11  Chưa hoàn thành
Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Vật lí 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Lịch sử 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Địa lí 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Sinh học 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành
Hóa học 11 - Nâng cao  Chưa hoàn thành

Lớp 12[edit]

Tên môn học, lớp Tiến độ hoàn thành
Toán 12  Chưa hoàn thành
Ngữ văn 12  Chưa hoàn thành
Vật lí 12  Chưa hoàn thành
Lịch sử 12  Đã hoàn thành
Địa lí 12  Chưa hoàn thành
Sinh học 12  Đã hoàn thành
Công nghệ 12  Chưa hoàn thành
Giáo dục công dân 12  Chưa hoàn thành
Hóa học 12  Chưa hoàn thành
Tin học 12  Chưa hoàn thành