Matemàtiques 4 ESO

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

El curs de ESO corresponent al segon cicle de Ensenyança Secundària Obligatòria(ESO), és l'ultim dels quatre cursos d'ESO i suposa un pas decisiu a l'hora determinar el nostre assoliment dels coneixements bàsics per accedir als diferents cursos proposats.

Introducció[edit]

El quart curs és una mena de "curs pont" mínim però complert del que es necessitarà per afrontar el Batxillerat.

S'aconsella tenir cura del canvi metodològic per aquest curs, per que el coneixement s'acumula i posa a prova les capacitats d'assimilació dels alumnes. L'ideal és treballar contínuament tot el curs, començant fort, ja que els tres trimestres fan mitjana per decidir si el curs queda aprovat.

Les matemàtiques de quart curs contenen a grans trets:

  • Numeració i càlcul.
  • Canvi i relacions.
  • Espai i forma.
  • Mesura.
  • Estadística i atzar.

Nombres reals[edit]

Exemples:
Exercicis:
Exercicis:
Exercicis:
Solucions:
Exercicis:

Àlgebra[edit]

En aquesta secció es valora l'aspecte operatiu en l'àlgebra, es a dir, aplicació de fórmules, mètodes com simplificar fraccions de tot tipus i aïllament de incògnites aplicades en diversos exercicis. La representació d'equacions lineals és un element final del tema i és, per tant, un dels continguts considerats com a fonamentals en els següents temes. El contingut és el més utilitzats en cursos superiors sobretot en els aspectes d'anàlisi científic.

  • Petit record de polinomis.
  • Fraccions algebraiques.
Exercicis:
Solucions:
  • Solucions de les equacions amb cap solució, una solució, dues solucions i més solucions.
  • Representació d'equacions lineals.
Exercicis resolts:
  • Inequacions.

En aquesta secció es valora la capacitat d'us de fórmules i preveure dreceres.


Factorització de polinòmica en general:

Exercicis:

Trigonometria[edit]

Trigonometria i vectors

Funcions[edit]

Probabilitat[edit]

Estadística[edit]

Bibliografia de continguts[edit]